Vår implemetationsprocess

Vår implementationsprocess av YaPlm bygger på den agila metodiken. Vi anser att införandet av ett PLM system inte skall ses som ett IT-projekt utan som en naturlig del i affärsutvecklingen

Syftet med den första fasen i vår implementationsprocess som i de flesta fall är en gemensam workshop på plats hos kund är att bygga upp en gemensam förståelse över systemets användningsområden. För vår del handlar det om att förstå kundens viktigaste mål och behov av ett PLM system. För kundens del handlar det om att bli bekant med YaPlm och se hur systemet kan hjälpa kunden att effektivisera sina processer.

Nästa två steg i processen är ’Planering’ och ’Utveckling’.  Första steget är att göra en snabb pilot innehållandes de grundläggande funktionerna och processerna i systemet. Enligt vår erfarenhet rekommenderar vi att funktionaliteten i den första piloten begränsas till några kärnprocesser inom företaget. När piloten är klar installeras den hos kunden och användarna kan nu se hur systemet fungerar i praktiken i den egna verksamheten. Detta gör det enklare för kunden att komma med konkreta förbättringsförslag. Utifrån responsen finjusterar vi sedan systemet tillsammans med kunden så att PLM systemet stödjer kundens processer. Beroende på komplexitet i systemet kan det behövas flera piloter innan systemet är klart för driftsättning.

I det sista steget som vi kallar ’Drifttagning’ är det dags att sjösätta PLM-systemet. I detta steg utbildas alla slutanvändare och systemet tas sedan i drift.

Vill du veta mer om YaPlm

Hör av dig till oss så berättar vi mer