Hantera artiklar och artikelstrukturer i YaPlm

Artikelhanteringen i YaPlm gör det möjligt att skapa och hantera artiklar och artikel strukturer i PLM-systemet. Till artikeln kan artikelstyrande och övriga dokument som t.ex. ritningar, 3D Modeller och instruktioner länkas in.  Att arbeta med en artikelbaserad struktur innebär att det är artikeln och dess struktur som beskriver produkten. Detta innebär att CAD-filerna (3D modeller och ritningar) endast beskriver produktens geometri och all annan information flyttas från CAD objektet till artikeln. Fördelarna med att arbeta med en artikelbaserad struktur istället för en dokumentstruktur är många. 

Versionshantering av artiklar och artikelstrukturer

Möjlighet att skapa kopplingar mellan artikel och dokument

Kompletta strukturer med blandade CAD format, t.ex. 3D Modeller, ritningar, pdf filer etc

Möjlighet att kunna styra regelverket mellan gällande version av dokument och artikel​

Flexibilitet att kunna byta artikelstyrande dokument under artikelns livscykel​

Möjlighet att skapa kompletta produktstrukturer

Öppnar upp möjligheter att enklare kunna integrera till andra system tex ERP, PIM etc.​

Ett och samma dokument kan vara artikelstyrande för flera artiklar​

Artiklar och dess dokument

En artikel i YaPlm definieras av ett antal attribut som beskriver artikelns egenskaper. Exempel på egenskaper kan vara artikelnummer, revision, material, artikeltyp etc.

Till vissa artiklar finns det behov av att länka in olika typer av dokument som ytterligare beskriver artikeln. De vanligaste dokumenttyperna som länkas till artikeln är ritningar och CAD modeller. Men även andra typer av dokument så som till exempel testrapporter, instruktioner, manualer, illustrationer och FMEA rapporter kan länkas till artikeln.

I de flesta verksamheter finns det behov av att hantera flera olika typer av artiklar. I YaPlm är det möjligt att hantera olika typer av artiklar och att skapa regelverk hur de förhåller sig till varandra. Till exempel kan en verktygsartikel länkas till en artikel och regler kan sättas upp hur de ska revisionshanteras i förhållande till varandra.

 Några exempel på artikeltyper är:

Länk mellan artikel och dokument

I YaPlm finns det möjlighet att länka dokument till artikeln och styra vilken version av dokumentet som gäller för olika versioner av artikeln. Ett dokument kan länkas till artikeln med 2 olika typer av relationer ’artikelstyrande dokument’ eller ’hjälpdokument’.

Artikelstyrande dokument – Ändras revisionen på dokumentet så skall artikelns version också höjas. Exempel på dokument kan vara ritning och 3D CAD modell.

Hjälpdokument– Om dokumentets version höjs så påverkas inte artikelns version. Exempel på dokument kan vara testrapporter eller olika typer av instruktioner.

Artikelspecifikation

All information som krävs för att kunna tillverka en artikel visas på artikelspecifikationen. Artikelspecifikationen är helt konfiguerabar både vad gäller innehåll och design. Under godkännandeförfarandet av en artikel kan en .pdf fil av artikelspecifikationen genereras per automatik. Denna pdf fil kan i ett senare skede distribueras tillsammans med .pdf filer på de artikelstyrande dokumenten. Informationen som visas på specifikationen kan till exempel bestå av:

Fler PLM lösningar i YaPlm

Med YaPlm som PLM system får du tillgång till flera funktioner och lösningar som hjälper dig att effektivisera dina processer och på så sätt öka lönsamheten för hela verksamheten

Versionshantering
av alla filer

Versionshantering av alla dokument, artiklar och filer.

Processflöden
och godkännande

Process- och godkännandeflöden av artiklar och dokument

Dokumenthantering
och spårbarhet

Säker lagring och spårbarhet av verksamhetens dokument

YapApp
webblösning

Åtkomlighet av artiklar, dokument och filer via webbinterface

Artiklar
och artikelstrukturer

Skapa och hantera artiklar och dess strukturer i YaPlm

Integrationer
till CAD, Office och ERP

Effektivisering av informationsflödet mellan PLM och andra system